HỎI ĐÁP

Bài Tập Trắc Nghiệm Giới Hạn (Có Đáp Án), 150 Câu Trắc Nghiệm Giới Hạn Của Hàm Số Có Đáp Án

15:03, 06/07/2021

Có thể nói, giới hạn hàm số là một chương quan trọng trong chương trinh học của môn Toán đại số của lớp 11. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến tất cả các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề giới hạn hàm số.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm giới hạn

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, bao gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm và được chia theo các dạng toán giới hạn hàm số. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo tài liệu câu hỏi trắc nghiệm giới hạn hàm số.

150 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề Giới hạn hàm số

DẠNG 1: TÍNH GIỚI HẠN BẰNG ĐỊNH NGHĨA HOẶC TẠI MỘT ĐIỂMPhương pháp:+ Sử dụng định nghĩa chuyển giới hạn của hàm số về giới hạn của dãy số.+ Nếu là hàm số cho bởi một công thức thì giá trị giới hạn bằng
+ Nếu cho bởi nhiều công thức, khi đó ta sử dụng điều kiện để hàm số có giới hạn ( Giới hạn trái bằng giới hạn phải).Câu 1. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của là: A. -2. B. . C. . D. 2 .Câu 2. bằng:A . B. C. . D .Câu 3. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 4. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.
A. B. C. 9 D. 1Câu 5. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. Câu 6. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 7. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 8. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. 5 D. 1Câu 9. Cho hàm số . Chọn kết quả đúng của :
Câu 10. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 11. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 12. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 13.

Xem thêm: Toc Với Công Tác Kiểm Soát Fod Là Gì ? Toc Với Công Tác Kiểm Soát Fod

Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. 5 C. -2 D. 1Câu 14. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 15. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. D. 1
Câu 16. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 17. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. 0 D. 1Câu 18. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. -1Câu 19. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. D. 1Câu 20. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. D. 1Câu 21. Tìm giới hạn hàm số {x}+2-x+1}{3 x+1}” width=”199″ height=”48″ data-latex=”C=lim _{x rightarrow 0} frac{sqrt{x}+2-x+1}{3 x+1}” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=C%3D%5Clim%20_%7Bx%20%5Crightarrow%200%7D%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%5B3%5D%7Bx%7D%2B2-x%2B1%7D%7B3%20x%2B1%7D”> bằng định nghĩa.A. B. C. {2}+1″ width=”57″ height=”24″ data-latex=”sqrt{2}+1″ data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%2B1″> D. 1Câu 22. Tìm giới hạn hàm số {7 x+1}+1}{x-2}” width=”177″ height=”48″ data-latex=”D=lim _{x rightarrow 1} frac{sqrt{7 x+1}+1}{x-2}” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=D%3D%5Clim%20_%7Bx%20%5Crightarrow%201%7D%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%5B3%5D%7B7%20x%2B1%7D%2B1%7D%7Bx-2%7D”> bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. -3Câu 23. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. D. 1
Câu 24. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. D. 1Câu 25. Tìm giới hạn hàm số {2 x+3}}{3 x^{2}-2}” width=”278″ height=”53″ data-latex=”C=lim _{x rightarrow 1} frac{sqrt{2 x^{2}-x+1}-sqrt{2 x+3}}{3 x^{2}-2}” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=C%3D%5Clim%20_%7Bx%20%5Crightarrow%201%7D%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%7B2%20x%5E%7B2%7D-x%2B1%7D-%5Csqrt%5B3%5D%7B2%20x%2B3%7D%7D%7B3%20x%5E%7B2%7D-2%7D”> bằng định nghĩa.A. B. C. D. {5}” width=”72″ height=”24″ data-latex=”sqrt{2}-sqrt{5}” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Csqrt%7B2%7D-%5Csqrt%5B3%5D%7B5%7D”>Câu 26. Tìm giới hạn hàm số {3 x+1}-2}” width=”177″ height=”55″ data-latex=”D=lim _{x rightarrow 1} frac{sqrt{3 x+1}-2}{sqrt{3 x+1}-2}” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=D%3D%5Clim%20_%7Bx%20%5Crightarrow%201%7D%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%7B3%20x%2B1%7D-2%7D%7B%5Csqrt%5B3%5D%7B3%20x%2B1%7D-2%7D”> bằng định nghĩa.A. B. C. D. 0Câu 27. Cho hàm số Câu 28. Tìm a để hàm số sau có giới hạn khi 2 \2 x^{2}-x+1 & text { khi } x leq 2end{array}right.” width=”321″ height=”49″ data-latex=”x rightarrow 2 f(x)=left{begin{array}{ll}x^{2}+a x+1 & text { khi } x>2 \2 x^{2}-x+1 & text { khi } x leq 2end{array}right.” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=x%20%5Crightarrow%202%20f(x)%3D%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Barray%7D%7Bll%7D%0Ax%5E%7B2%7D%2Ba%20x%2B1%20%26%20%5Ctext%20%7B%20khi%20%7D%20x%3E2%20%5C%5C%0A2%20x%5E%7B2%7D-x%2B1%20%26%20%5Ctext%20%7B%20khi%20%7D%20x%20%5Cleq%202%0A%5Cend%7Barray%7D%5Cright.”>.A. B. C. D. 1Câu 29. Tìm a để hàm số sau có giới hạn tại B. C. D. 1Câu 30. Tìm để hàm số B. C. D. 1Câu 31.

Xem thêm: Xác Định Hàm Số Chẵn Lẻ Của Hàm Số, Hàm Có Trị Tuyệt Đối Và Bài Tập

Tìm để hàm số 1 \2 x^{2}-x+3 a & text { khi } x leq 1end{array}right.” width=”282″ height=”49″ data-latex=”f(x)=left{begin{array}{ll}x^{2}+a x+1 & text { khi } x>1 \2 x^{2}-x+3 a & text { khi } x leq 1end{array}right.” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=f(x)%3D%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Barray%7D%7Bll%7D%0Ax%5E%7B2%7D%2Ba%20x%2B1%20%26%20%5Ctext%20%7B%20khi%20%7D%20x%3E1%20%5C%5C%0A2%20x%5E%7B2%7D-x%2B3%20a%20%26%20%5Ctext%20%7B%20khi%20%7D%20x%20%5Cleq%201%0A%5Cend%7Barray%7D%5Cright.”>. có giới hạn khi x→1 .A. B. C. D. 1……………………Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tại file dưới đây!

Chuyên mục: GIÁO DỤC


XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://taifreefire.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *