HỎI ĐÁP

Cán bộ là gì? Quy định về quyền và nghĩa vụ của cán bộ?

Mục lục 1 1. Cán bộ là gì? 2 2. Cán bộ trong tiếng anh là gì? 3 3. Quy định về quyền và nghĩa vụ của cán bộ? 3.1 3.1. Quy định về quyền của cán bộ 3.2 3.2. Quy định về nghĩa vụ của cán bộ Cán bộ có vai trò quan trọng […]

Cán bộ có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung và sự phát triển bền vững của bộ máy nhà nước nói riêng.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Cán bộ là gì?

Tại Khoản 1, Điều 4, Luật cán bộ, công chức năm 2008 giải thích về cán bộ như sau:

” Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.”

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn chúng ta: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Có thể thấy rằng cán bộ có vai trò rất quan trọng đối với sự thành bại của bộ máy nhà nước, là những người sẽ góp phần thực hiện được những mục tiêu xây dựng đất nước được nhân dân tin tưởng gửi gắm vào những cán bộ ưu tú nhất, có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm to lớn này.

Muốn xây dựng được nhà nước vững mạnh, có thể sánh vai với cường quốc năm châu, chúng ta cần xây dựng hệ thống gốc vững chắc, chính là từ việc xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, hay còn gọi là công tác cán bộ – một trong các quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng Đảng.

Như Bác đã dạy” Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây- Vì lợi ích tram năm thì phải trồng người”. Con người là yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, không ngừng kiểm tra, củng cố công tác cán bộ là việc tất yếu Đảng và Nhà nước cần thực hiện.

2. Cán bộ trong tiếng anh là gì?

– Cán bộ trong tiếng anh là Government officials

– Định nghĩa trong tiếng anh về cán bộ được hiểu như sau:

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là là cấp tỉnh) ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) thuộc biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

– Một số thuật ngữ tiếng anh tiêu biểu trong cùng lĩnh vực như:

Công chức –  Civil servant
Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức – Recruitment of civil servants and public employees.
Viên chức – Officials
Viên chức –  Officials
Tuyển dụng công chức – Recruitment of civil servants
Hiệu trưởng – Principal
Chức danh –  Title
Cơ quan hành chính – Administrative agency
Bổ nhiệm  –  Appoint

3. Quy định về quyền và nghĩa vụ của cán bộ?

3.1. Quy định về quyền của cán bộ

Quyền của cán bộ được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

– Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.

– Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật.

– Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

– Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

– Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.

Quyền của cán bộ về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

– Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước. Cán bộ, công chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các ngành, nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

– Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Quyền của cán bộ về nghỉ ngơi

Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.

Các quyền khác của cán bộ

Cán bộ, công chức được bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; nếu bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành công vụ thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Quy định về nghĩa vụ của cán bộ

Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

– Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia.

– Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

– Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ

– Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

– Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước.

– Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao.

– Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu

Ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ cán bộ là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

– Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức;

– Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân;

– Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức;

Công tác cán bộ là công việc của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ bằng việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ,…  nhằm phát huy năng lực đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (vừa hồng vừa chuyên), đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu hoạt động của Hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Trong suốt quá trình hoạt động của nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được khá nhiều thành tựu, công tác cán bộ cũng đã đạt được nhiều ưu điểm như Đã bước đầu huy động được các cấp, các ngành cùng các cơ quan có chức năng làm tham mưu trực tiếp xây dựng đội ngũ cán bộ. Việc đánh giá, sử dụng cán bộ dân chủ, tập thể hơn trước. Từng bước tiêu chuẩn hóa cán bộ, kết hợp các độ tuổi, các loại, các thế hệ cán bộ.

Đã đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cả về lý luận chính trị, quân sự, về quan điểm, đường lối của Đảng, về quản lý hành chính, quản lý kinh tế, khoa học, luật pháp, văn hóa, nghệ thuật…

– Đã thực hiện một số chính sách phù hợp với tình hình mới (trong đó có chính sách chăm sóc những người có công). đã ban hành một số quy chế về quản lý cán bộ , quy trình tiến hành lựa chọn, đề bạt, bầu cử, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Tuy nhiên công tác đánh giá cán bộ trước tình hình mới còn nhiều hạn chế, nhiều cán bộ Đảng và Nhà nước còn có tư tưởng chính trị lệch lạc, có vi phạm nghiêm trọng điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật Đảng.

Để nâng cao hơn nữa công tác cán bộ trong thời gian tới, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết về chế độ công tác cán bộ,  định hình rõ phương hướng xây dựng cán bộ và công tác cán bộ trong tình hình mới.

Trước những yêu cầu mới của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiêu chuẩn xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng cần phải được thay đổi, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới. Cán bộ cần có tư tưởng chính trị vững vàng, Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công vô tư, tích cực nâng cao đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Muốn hoạt động công tác cán bộ đạt hiệu quả, đầu tiền cần chú trọng ngay từ khâu ban đầu là tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Đảng và Nhà nước cần xây dựng quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Hằng năm cần thực hiện hoạt động đánh giá cán bộ để xem xét hiệu quả hoạt động của cán bộ trong nhiệm kỳ công tác, đảm bảo quá trình đánh giá cán bộ được thực hiện đúng theo nguyên tấc  tự phê bình và phê bình; theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, công khai, kết luận theo đa số. Cán bộ sau khi được xem xét đánh giá kết quả hoạt động sẽ được xếp loại theo 4 mức độ : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là cơ sở để xác định cán bộ có được tiếp tục giữ chức vụ trong thời gian tới hay không.

Cán bộ có thể bị xử lý kỷ luật nếu có hành vi vi phạm kỷ luật bằng trong các hình thức sau: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Bãi nhiệm.

Như vậy, công tác cán bộ có hoạt động tốt thì Đảng và Nhà nước mới có thể phát triển bền vững được, vì vậy công tác cán bộ càng phải được chú trọng hơn nữa trong thời gian tới.XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://taifreefire.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *