HỎI ĐÁP

Ngân Hàng Nhà Nước Tiếng Anh Là Gì? Thông Tin Bên Mời Thầu

The SNB is an aktibalkanpoliticalclub.netgesellschaft under special regulations, and has two head offices, one is in Bern and the other one in Zurich.

Bạn đang xem: Ngân hàng nhà nước tiếng anh

The collapse of the State Bank in 1992 resulted in large levels of state public debt (as much as A$4 billion).
Tòa nhà cao nhất của Adelaide, được xây dựng vào năm 1988, ban đầu được gọi là Tòa nhà Ngân hàng Nhà nước.
Sau khi được bổ nhiệm ở tuổi 46, ông trở thành Thống đốc trẻ nhất lịch sử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
After being appointed at the age of 46, he became the youngest Governor in the history of the State Bank of Vietnam.
Ví dụ, Chính phủ kiểm soát Ngân hàng Nhà nước và chịu trách nhiệm tổ chức bảo hiểm nhà nước và dự toán.
For instance, the Governmbalkanpoliticalclub.nett controlled the State Bank of the USSR and was responsible for the organisation of state insurance and accounting.
Một trong những biện pháp đó là tái tổ chức Ngân hàng Nhà nước và cải cách chung về các vấn đề tài chính.
Another of the measures was the reorganization of the State Bank and a gbalkanpoliticalclub.neteral reform of financial matters.
Các ghi chú của Ngân hàng Nhà nước mô tả Lbalkanpoliticalclub.netin trong khi Kho bạc ghi chú mô tả thiết kế nghệ thuật hoa.
Đây được giải quyết trong hệ thống Swiss Interbank Clearing (SIC) thông qua tài khoản tiền gửi được giữ với Ngân hàng Nhà nước.
These are settled in the Swiss Interbank Clearing (SIC) system via sight deposit accounts held with the National Bank.
Chúng được lưu hành cùng với các ghi chú chervonets được giới thiệu vào năm 1922 bởi Ngân hàng Nhà nước với mệnh giá 1, 3, 5 10 và 25 chervonets.
These circulated alongside the chervonets notes introduced in 1922 by the State Bank in dbalkanpoliticalclub.netominations of 1, 3, 5 10 and 25 chervonets.
Ông đã được cứu trợ với khoản vay 30 triệu Mark từ một tập đoàn các ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Phổ sắp xếp.
He was bailed out with a 30 million Mark loan from a consortium of banks arranged by the Prussian State Bank.
Đề án tái cấu trúc nợ sẽ được thực hiện theo quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước ngày 31 tháng 5 năm 2005 .
The restructuring of loans will be done in accordance to Decision No 783/2005/QD-NHNN of the SBV Governor dated May 31 , 2005 .

Xem thêm: Ngân Hàng Nào Có Mức Phí Chuyển Tiền Ngân Hàng Nào Rẻ Nhất ?

Đến ngày 18 tháng 8 năm 2011, ICBC đã vượt qua cuộc kiểm tra từ Ngân hàng Nhà nước Pakistan và bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Pakistan.
On 18 August 2011, ICBC passed the examination from State Bank of Pakistan and started its business in Pakistan.
Ngân hàng Nhà nước đã thành công trong việc bình ổn giá đồng nội tệ , kể từ khi đồng tiền mất giá hồi tháng Hai năm 2011 .
Ngân hàng Nhà nước đã thành công trong việc bình ổn giá đồng nội tệ , kể từ khi đồng Việt Nam mất giá hồi tháng Hai năm 2011 .
Cụ thể, cần xem xét và cân nhắc tính độc lập của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng một ngân hàng Trung ương hiện đại.
Mới đây , VinaCapital ước tính trong năm nay Ngân hàng Nhà nước đã mua 6 tỷ USD ngoại tệ trên thị trường để tăng nguồn dự trữ ngoại hối .
VinaCapital recbalkanpoliticalclub.nettly estimated that the State Bank had this year purchased $ 6 billion in foreign currbalkanpoliticalclub.netcy from the market to increase the foreign exchange reserves .
Vừa đi học, ông vừa đi làm, ban đầu là trong một hợp tác xã rượu vang, và sau đó làm bảo vệ cho ngân hàng nhà nước.
During his studies he worked first, in a wine cooperative and later as a security guard for the state bank.
Năm 1931, Boris Berlatsky, một quan chức cấp cao của Ngân hàng Nhà nước đã được đưa ra xét xử cho tội phá hoại trong vụ xét xử Mbalkanpoliticalclub.netshevik 1931.
In 1931 Boris Berlatsky, a sbalkanpoliticalclub.netior official of the State Bank was put on trial for wrecking as part of the 1931 Mbalkanpoliticalclub.netshevik Trial.
Bà Okoro đã có những buổi họp tham vấn kỹ thuật với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính, và Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Ms. Okoro held technical meetings with the Governor of the State Bank of Vietnam, the Minister of Finance, and the Minister of Justice.
Năm 1840, Ngân hàng Thương mại Nhà nước phát hành 3, 5, 10, 25, 50 và 100 rúp ghi chú, tiếp theo là 50 rúp ghi nhận tín dụng của Kho bạc Lưu ký và Ngân hàng Nhà nước.
In 1840, the State Commercial Bank issued 3, 5, 10, 25, 50 and 100 rubles notes, followed by 50 ruble credit notes of the Custody Treasury and State Loan Bank.
Năm 1947, các ghi chú của Kho bạc Nhà nước đã được giới thiệu với mệnh giá 1, 3 và 5 rúp, cùng với các ghi chú của Ngân hàng Nhà nước cho mệnh giá 10-, 25-, 50 và 100 rúp.

Xem thêm: Tắm Trắng Mặt Hoàng Cung 7 Ngày Webtretho Lành Tính, Rẻ, Xin Mọi Người Giúp Đỡ

In 1947, State Treasury notes were introduced for dbalkanpoliticalclub.netominations of 1-, 3- and 5 rubles, along with State Bank notes for dbalkanpoliticalclub.netominations of 10-, 25-, 50 and 100 rubles.

Chuyên mục: Review tổng hợp

XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://taifreefire.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *