HỎI ĐÁP

Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc là gì? Chức năng và hoạt động

Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc là gì? Chức năng và hoạt động của tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc?

Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc có tên Tiếng anh là “United Nations Industrial Development Organization-UNIDO”, là tổ chức chuyên môn với số lượng thành viên vô cùng lớn. Sự ra đời của tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc là xu thế tất yếu và cho thấy được tầm nhìn chung của các quốc gia trong hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp xóa đói giảm nghèo, toàn cầu hóa bao trùm và môi trường bền vững. Trong bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ cung cấp tới người đọc một vài khía cạnh xoay quanh Tổ chức phát triển công nghiệp liên hợp quốc, trong đó chú trọng tới chức năng và hoạt động của tổ chức này.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc là gì?

Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc thúc đẩy phát triển công nghiệp nhằm xóa đói giảm nghèo, toàn cầu hóa bao trùm và bền vững môi trường.

Sứ mệnh của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc, như được mô tả trong Tuyên bố Lima  được thông qua tại phiên họp thứ 15 của Đại hội đồng UNIDO năm 2013, cũng như Tuyên bố Abu Dhabi được thông qua tại phiên họp thứ 18 của Đại hội đồng UNIDO tại năm 2019, là thúc đẩy và tăng tốc phát triển công nghiệp bao trùm và bền vững  (ISID) ở các Quốc gia Thành viên.

Mục tiêu chính của Tổ chức là thúc đẩy và tăng tốc phát triển công nghiệp ở các nước đang phát triển nhằm hỗ trợ thiết lập một trật tự kinh tế quốc tế mới. Tổ chức cũng sẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp và hợp tác trên phạm vi toàn cầu, khu vực và quốc gia, cũng như ở các cấp độ ngành.

Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, 170 Quốc gia là Thành viên của UNIDO.

2. Chức năng và hoạt động của tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc?

2.1. Chức năng của Tổ chức công nghiệp Liệp hợp quốc:

Theo Hiến của Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc được thông qua vào ngày 8 tháng 4 năm 1979 tại Viên, tại phiên họp thứ hai của Hội nghị Liên hợp quốc về việc thành lập Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc với tư cách là một Cơ quan chuyên trách. Chức năng của tổ chức này được ghi nhận tại Điều 2, cụ thể:

– Khuyến khích và mở rộng, khi thích hợp, hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc thúc đẩy và tăng tốc công nghiệp hóa của họ, đặc biệt là trong phát triển, mở rộng và hiện đại hóa các ngành công nghiệp của họ.

– Phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, khởi xướng, điều phối và theo dõi các hoạt động của hệ thống Liên hợp quốc nhằm tạo điều kiện cho Tổ chức đóng vai trò điều phối trung tâm trong lĩnh vực phát triển công nghiệp.

Xem thêm: Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc là gì? Các nguyên tắc chính

– Tạo mới và phát triển các khái niệm và cách tiếp cận hiện có liên quan đến phát triển công nghiệp trên phạm vi toàn cầu, khu vực và quốc gia, cũng như các cấp ngành, đồng thời thực hiện các nghiên cứu và khảo sát nhằm xây dựng các đường lối hành động mới theo hướng hài hòa và cân bằng phát triển công nghiệp, có xem xét thích đáng các phương pháp mà các nước có hệ thống kinh tế – xã hội khác nhau sử dụng để giải quyết các vấn đề công nghiệp hóa.

– Thúc đẩy và khuyến khích phát triển và sử dụng các kỹ thuật lập kế hoạch, và hỗ trợ việc xây dựng phát triển, khoa học và công nghệ các chương trình và kế hoạch thực hiện công nghiệp hóa trong khu vực công, hợp tác xã và tư nhân.

– Khuyến khích và hỗ trợ phát triển cách tiếp cận tích hợp và liên ngành hướng tới đẩy mạnh công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển;

–  Cung cấp một diễn đàn và hoạt động như một công cụ để phục vụ các nước đang phát triển và các nước công nghiệp phát triển trong các cuộc tiếp xúc, tham vấn và đáp ứng yêu cầu của các nước liên quan, các cuộc đàm phán hướng tới công nghiệp hóa của các nước đang phát triển;

–  Hỗ trợ các nước đang phát triển thành lập và vận hành các ngành công nghiệp, bao gồm cả các ngành liên quan đến nông nghiệp cũng như các ngành công nghiệp cơ bản, nhằm sử dụng đầy đủ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân lực sẵn có tại địa phương cũng như sản xuất hàng hóa cho thị trường nội địa và xuất khẩu. đóng góp vào sự tự cường của các quốc gia này;

–  Phục vụ như một trung tâm thanh toán thông tin công nghiệp và theo đó thu thập và giám sát trên cơ sở có chọn lọc, phân tích và tạo ra nhằm mục đích phổ biến thông tin về tất cả các khía cạnh của phát triển công nghiệp trên toàn cầu, khu vực và quốc gia, cũng như ở cấp ngành bao gồm trao đổi kinh nghiệm và thành tựu công nghệ của các nước phát triển công nghiệp và các nước đang phát triển với các hệ thống kinh tế và xã hội khác nhau;

– Dành sự quan tâm đặc biệt đến việc áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển kém phát triển nhất, đất liền và hải đảo, cũng như các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi các cuộc khủng hoảng kinh tế và thiên tai, mà không làm mất sự quan tâm của các nước đang phát triển khác;

– Thúc đẩy, khuyến khích và hỗ trợ phát triển, lựa chọn, thích ứng, chuyển giao và sử dụng công nghệ công nghiệp, có tính đến các điều kiện kinh tế – xã hội và các yêu cầu cụ thể của ngành liên quan, đặc biệt liên quan đến việc chuyển giao công nghệ từ công nghiệp hóa đối với các nước đang phát triển cũng như giữa các nước đang phát triển;

Xem thêm: Biện pháp cưỡng chế của Liên hợp quốc là gì? Các biện pháp cưỡng chế trong luật quốc tế?

–  Tổ chức và hỗ trợ các chương trình đào tạo công nghiệp nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc đào tạo kỹ thuật và các loại nhân sự thích hợp khác cần thiết ở các giai đoạn khác nhau để thúc đẩy sự phát triển công nghiệp của họ;

– Tư vấn và hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thích hợp của Liên hợp quốc, các cơ quan chuyên môn và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, các nước đang phát triển trong việc khai thác, bảo tồn và chuyển hóa cục bộ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ nhằm mục đích thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của các nước đang phát triển;

–  Cung cấp các nhà máy thử nghiệm và trình diễn để đẩy mạnh công nghiệp hóa trong các lĩnh vực cụ thể;

–  Xây dựng các biện pháp đặc biệt nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp giữa các nước đang phát triển và giữa các nước phát triển và đang phát triển;

–  Hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan thích hợp khác, lập kế hoạch phát triển công nghiệp khu vực của các nước đang phát triển trong khuôn khổ phân nhóm vùng và tiểu vùng giữa các nước đó;

– Khuyến khích và thúc đẩy việc thành lập và củng cố các hiệp hội công nghiệp, doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức tương tự nhằm góp phần sử dụng đầy đủ nội lực của các nước đang phát triển nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc gia của họ;

– Hỗ trợ thiết lập và vận hành cơ sở hạ tầng thể chế để cung cấp các dịch vụ quản lý, tư vấn và phát triển cho ngành công nghiệp;

– Hỗ trợ, theo yêu cầu của Chính phủ các nước đang phát triển, trong việc nhận tài trợ từ bên ngoài cho các dự án công nghiệp cụ thể theo các điều kiện công bằng, bình đẳng và được cả hai bên chấp nhận.

Xem thêm: UN là gì? Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Liên hợp quốc UN

2.2. Hoạt động của tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc

Sự phù hợp của ISID với tư cách là một cách tiếp cận tổng hợp đối với cả ba trụ cột của phát triển bền vững đã được Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) có liên quan công nhận, sẽ là khung cho các nỗ lực của Liên hợp quốc và quốc gia hướng tới phát triển bền vững trong mười năm tới . Nhiệm vụ của UNIDO được ghi nhận đầy đủ trong SDG-9 , trong đó kêu gọi “Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững cũng như thúc đẩy đổi mới”. Tuy nhiên, mức độ liên quan của ISID áp dụng ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn cho tất cả các SDG.

Theo đó, trọng tâm chương trình của Tổ chức được cấu trúc, như được trình bày chi tiết trong Khung chương trình trung hạn 2018-2021 của Tổ chức , theo bốn ưu tiên chiến lược:

– Tạo ra sự thịnh vượng chung.

– Nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế.

– Bảo vệ môi trường.

– Tăng cường kiến ​​thức và thể chế.

Mỗi lĩnh vực hoạt động theo chương trình này bao gồm một số chương trình riêng lẻ, được thực hiện một cách tổng thể nhằm đạt được các kết quả và tác động hiệu quả thông qua bốn chức năng cho phép của UNIDO: (i) hợp tác kỹ thuật; (ii) chức năng phân tích và nghiên cứu và dịch vụ tư vấn chính sách; (iii) các chức năng và tiêu chuẩn quy phạm và các hoạt động liên quan đến chất lượng; và (iv) triệu tập và hợp tác để chuyển giao kiến ​​thức, mạng lưới và hợp tác công nghiệp.

Để thực hiện các yêu cầu cốt lõi của sứ mệnh của mình, Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc đã tăng đáng kể các dịch vụ kỹ thuật của mình trong mười năm qua. Đồng thời, nó cũng đã tăng cường đáng kể việc huy động các nguồn lực tài chính, minh chứng cho sự công nhận ngày càng tăng của quốc tế đối với Tổ chức như một nhà cung cấp hiệu quả các dịch vụ xúc tác phát triển công nghiệp.XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://taifreefire.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *