HỎI ĐÁP

Tối thiểu hóa chi phí là gì? Nội dung về tối thiểu hóa chi phí

Chi phí là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình kinh doanh, duy trì hoạt động sản xuất của các cá nhân hay tổ chức. Để nhằm mục đích có thể mang lại nguồn lợi nhuận cao cho các doanh nghiệp thì việc tối thiểu hóa chi phí là một yếu tố rất quan trọng. Chắc hẳn hiện nay vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về thuật ngữ này. Chính vì vậy, bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc tìm hiểu tối thiểu hóa chi phí là gì cũng như những nội dung về tối thiểu hóa chi phí?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Tìm hiểu về chi phí:

Ta hiểu về chi phí như sau:

Chi phí chính là toàn bộ các hao phí lao động, hao phí công cụ lao động và hao phí vật chất tính thành tiền để thực hiện một công việc nhất định.

Việc xác định chi phí được đánh giá là điều kiện để thực hiện các hoạt động một cách có hiệu quả. Tính chi phí có ý nghĩa lớn trong quản lí doanh nghiệp sản xuất hay thương mại cụ thể như sau:

– Thứ nhất: giúp phân tích và lựa chọn những phương án sản xuất và kinh doanh có lợi nhất, xác định khối lượng sản phẩm tối ưu cho một thời gian ngắn.

– Thứ hai: giúp đánh giá năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp, định ra chủ trương và phương hướng giảm chỉ phí, làm giảm cho việc tính toán.

– Thứ ba: giúp định giá thành và giá bán.

Trong kinh doanh, chi phí được phân chia làm nhiều giai đoạn khác nhau. Căn cứ vào giai đoạn sử dụng chi phí, có chi phí sản xuất và chi phí lưu thông; căn cứ vào tính chất của chỉ phí, có chỉ phí trực tiếp và chi phí gián tiếp; căn cứ vào hình thức biểu hiện, có chi phí lao động và chi phí vật chất.

Xem thêm: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận là gì? Nội dung và vai trò

Về mặt pháp lí, chi phí được phân chia làm hai loại chủ yếu đó chính là chi phí hợp lí, hợp lệ và chi phí không hợp lí, không hợp lệ. Trong tính thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí hợp lí, hợp lệ là chỉ phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế. Để nhằm mục đích có thể quản lí thuế, pháp luật quy định tất cả các doanh nghiệp phải phản ánh trung thực các loại chỉ phí trên số sách kế toán.

Theo yêu cầu của tái sản xuất sản phẩm xã hội phải chia ra các loại chi phí cụ thể như sau: chi phí bộ phận (cho một sản phẩm, một dịch vụ); chi phí toàn bộ của doanh nghiệp; chi phí sản xuất (loại chỉ phí tạo ra giá trị sử dụng của sản phẩm), chi phí sử dụng hay chỉ phí tiêu dùng (loại chi phí được dùng nhằm để biến giá trị sử dụng tiềm tàng thành giá trị sử dụng thực tế).

Đặc điểm chung của chi phí:

– Chi phí chính là hao phí tài nguyên (kể cả hữu hình và vô hình), vật chất, lao động.

– Những hao phí này phải gắn liền với mục đích sản xuất kinh doanh.

– Phải định lượng được bằng tiền và được xác định trong một khoảng thời gian nhất định.

Các đặc điểm này cũng chính là bản chất kinh tế của chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ bản chất kinh tế cụ thể này, chúng ta cũng sẽ có thể phân biệt được chi phí với chi tiêu, chi phí với vốn. Chi phí gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí được tài trợ từ vốn kinh doanh và được bù đắp từ thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngược lại, chi tiêu đó chính là sự giảm đi đơn thuần các loại vật tư tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp bất kể nó được dùng cho mục đích nào. Tuy nhiên, chi phí và chi tiêu cũng có mối quan hệ nhất định. Chi tiêu chính là cơ sở phát sinh chi phí, không có chi tiêu thì không có chi phí.

Xem thêm: Chi phí kinh doanh là gì? Các thành phần được khấu trừ?

Chi phí và chi tiêu trên thực tế không những khác nhau về lượng mà còn khác nhau về thời gian, có những khoản chi tiêu kỳ này chưa được tính vào chi phí (cụ thể ở đây chúng ta có thể ví dụ như mua nguyên vật liệu nhưng chưa sử dụng) và cũng có những khoản tính vào chi phí kỳ này nhưng thực tế lại chưa chi tiêu (cụ thể ở đây chúng ta có thể ví dụ như chi phí trích trước). Sự khác biệt giữa chi phí và chi tiêu trong các doanh nghiệp là bởi vì do đặc điểm, tính chất vận động và phương thức chuyển dịch giá trị của từng loại tài sản vào quá trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật hạch toán chúng.

Chi phí thực chất cũng khác với vốn, vốn được hiểu là biểu hiện bằng tiền những tài sản của doanh nghiệp nên bản thân chúng chưa tạo nên phí tổn.

2. Tìm hiểu về tối thiểu hóa chi phí:

Từ những phân tích nêu trên, ta hiểu về chi phí cụ thể như sau:

Chi phí chính là toàn bộ các hao phí lao động, hao phí công cụ lao động và hao phí vật chất tính thành tiền để thực hiện một công việc nhất định.

Chi phí được hiểu là một trong những yếu tố trung tâm của công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí hiện nay cũng được nhìn nhận theo nhiều góc độ khác nhau. Chi phí sản xuất cũng có thể hiểu một cách trừu tượng đó chính là biểu hiện bằng tiền của những hao phí lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh được tính cho một thời kỳ nhất định; hoặc chi phí còn được hiểu cơ bản là những phí tổn về nguồn lực, tài sản cụ thể và dịch vụ sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khái niệm tối thiểu hóa chi phí:

Tối thiểu hóa chi phí được hiểu cơ bản chính là quá trình chọn một kết hợp đầu vào đem lại tổng chi phí thấp nhất tại mức sản lượng nào đó.

Tối thiểu hóa chi phí chính là hành vi của người sản xuất tìm một kết hợp tối ưu lượng của các yếu tố sản xuất sao cho với mức chi phí thấp nhất để nhằm mục đích từ đó có thể đạt được một mức sản lượng mục tiêu đã xác định sẵn.

Xem thêm: Chi phí sử dụng vốn cận biên là gì? Bản chất của chi phí sử dụng vốn cận biên?

Tối thiểu hóa chi phí trong tiếng Anh là gì?

Tối thiểu hóa chi phí trong tiếng Anh là Cost minimization.

Nội dung về tối thiểu hóa chi phí:

Chiếm lấy

Chúng ta có thể sử dụng đường đẳng phí và đường đẳng lượng như trong hình cụ thể bên trên để nhằm mục đích từ đó có thể minh họa cho sự lựa chọn của doanh nghiệp tối thiểu hóa chi phí, khi nó đối mặt với giá đầu vào cố định và sử dụng hai đầu vào nhân tố là tư bản (cụ thể là K) và lao động (cụ thể là L).

Sự lựa chọn tối thiểu hóa chi phí cho mức sản lượng Y2 được biểu thị bằng kết hợp đầu vào A, Trong đó đường đẳng lượng Y2 tiếp tuyến với đường đẳng phí thấp nhất I. Các kết hợp đầu vào khác trên đường I2 không được chọn bởi vì chúng đem lại mức sản lượng thấp hơn (ví dụ cụ thể như đường Y1).

Và, cũng tương tự như vậy, doanh nghiệp không chọn các kết hợp đầu vào nằm ngoài I bởi vì chúng cũng sẽ đòi hỏi mức chi tiêu lớn hơn. Cũng chính bởi vì vậy, các đường đẳng phí nằm phía trong I đã biểu thị mức chi tiêu không đủ để có thể mua các đầu vào phục vụ cho việc sản xuất ra mức sản lượng Y2.

Điều kiện tiếp tuyến để có thể tối thiểu hóa đưa đến kết quả đó chính là kết hợp đầu vào tối thiểu hóa tổng chi phí để sản xuất ra mức sản lượng nhất định buộc phải thỏa mãn điều kiện sau đây: Tỉ lệ sản phẩm hiện vật cận biên của hai đầu vào bất kì và tỉ lệ giá cả của chúng bằng nhau.

Mặc dù quá trình tối đa hóa lợi nhuận hàm ý đó là sẽ cần phải tối thiểu hóa chi phí, nhưng tối thiểu hóa chi phí không nhất thiết cần phải là tối đa hóa lợi nhuận. Cụ thể như, doanh nghiệp tối đa hóa doanh thu bán hàng chọn các kết hợp đầu vào tối thiểu hóa tổng chi phí sao cho tạo ra được mức doanh thu tối đa từ mức chi tiêu nhất định để có thể từ đó mua các đầu vào.

Các giải pháp nhằm tối thiểu hóa chi phí cụ thể đó là:

– Giải pháp nhằm tối thiểu hóa chi phí đó là thắt chặt việc quản lí doanh nghiệp. Quản lý doanh nghiệp là dùng mọi biện pháp để nhằm mục đích hoạch định, tổ chức – triển khai, kiểm tra – giám sát và điều chỉnh mọi hoạt động của công ty. Trong đó bao gồm sử dụng tất cả các nguồn lực hiện có để có thể đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp trong từng giai đoạn nhất định. Đó có thể là mục tiêu tăng trưởng, đó có thể là mục tiêu lợi nhuận, đó có thể là mục tiêu thương hiệu…

– Giải pháp nhằm tối thiểu hóa chi phí đó là đưa ra các nhận định đúng đắn về tình hình kinh tế thị trường, để mà từ đó có thể đưa ra những giải pháp, đường lối phát triển phù hợp giúp các tổ chức phát triển.

– Giải pháp nhằm tối thiểu hóa chi phí đó chính là cần phải đánh giá đúng tiềm lực của bản thân doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh.

Trên đây là bài phân tích mới nhất của Luật Dương Gia về “Tối thiểu hóa chi phí là gì? Nội dung về tối thiểu hóa chi phí” theo quy định mới nhất năm 2021. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề pháp luật về nội dung liên quan khác, vui lòng liên hệ: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://taifreefire.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *